REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Krzysztofa Kapusta oraz Łukasza Kapusta prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą KISPLUS S.C. KRZYSZTOF KAPUSTA ŁUKASZ KAPUSTA, ul. Sokołowska 1, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141686601 REGON: 365150372, adres elektroniczny: kisplus@kisplus.pl, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).

 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.

 4. Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Usługobiorca obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie.

 1. Definicje:

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

 2. Usługodawcy Krzysztof Kapusta oraz Łukasz Kapusta prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą KISPLUS S.C. KRZYSZTOF KAPUSTA ŁUKASZ KAPUSTA, ul. Sokołowska 1, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141686601 REGON: 365150372, adres elektroniczny: kisplus@kisplus.pl

 3. Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu,

 4. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem www.kisplus.pl prowadzony przez Usługodawcę,

 5. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.

 1. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:

 1. udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz działalności Usługodawcy;

 2. umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego,

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu.

 2. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy.

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:

 1. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,

 2. dostęp do sieci Internet,

 3. odpowiednie oprogramowaniem, w tym co najmniej przeglądarka internetowa.

 1. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.

 2. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

V. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu lub poszczególnych funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Usługobiorca lub skorzystania z określonej funkcjonalności.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu lub określonej funkcjonalności dostępnej w ramach Serwisu, poprzez opuszczenie Serwisu lub zaprzestanie korzystania z określonej funkcjonalności i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

 1. Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji.

 2. Usługobiorca może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kisplus@kisplus.pl lub pisemnie na adres: KISPLUS S.C. KRZYSZTOF KAPUSTA ŁUKASZ KAPUSTA, ul. Sokołowska 1, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141686601 REGON: 365150372, Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 3. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).